Najnovšie fotky

26.05.2014

Mestský park, City Park Center

Navrhovaná funkčná náplň stavby CITY PARK CENTER vychádza z celkovej koncepcie riešenie záujmového územia zvýšiť štandard poskytovaných služieb a súčasne pokračovať v snahe premiestniť tieto funkcie z existujúceho objektu korčuliarskeho pavilónu, určeného na komplexnú rekonštrukciu ako reprezentatívneho a dominantného objektu celého územia. Zámer je z býv. korčuliarskeho pavilónu vytvoriť reprezentačný objekt spoločenského charakteru s možnosťou usporadúvania bálov, tanečných nedeľných popoludní, čajov o piatej,...

Zrekonštruovaný priestor podkrovného pôvodného orchestriska umožni pripomenúť atmosféru z prelomu 19. a 20. storočia. Technické riešenie povrchu zrekonštruovaných kurtov umožní zimnú prevádzku exteriérovej ľadovej plochy - usporiadanie plesov na ľade, korčuliarskych popoludní s hudbou,...

Prvá, oddychová časť, je tvorená existujúcim parkom, spájajúcimi chodníkmi, existujúcim jazierkom s fontánou. Slúži na voľné relaxačné činnosti. Navrhovaná stavba do tejto formy nezasahuje. Druhá, športovo-relaxačná časť, je tvorená existujúcim tenisovým areálom, býv. korčuliarskym pavilónom a hádzanárskym ihriskom. Tretia, vodná-prepojovacia časť, obsahuje existujúce mestské kúpalisko, dnes nevyužívanú krytú plaváreň.

Celá výstavba je navrhovaná v priestore existujúcich kurtov a tréningovej steny. Založenie objektov je navrhované tak, aby výraznejšie nezasahovalo do koreňových systémov stromov a neovplyvnilo hladinu spodnej vody v území. Strechy väčšiny objektov sú koncipované ako zelené strechy. Konštrukcie podzemných objektov sú železobetónové, nadzemné časti sú dominantne drevené.

Zámer realizácie Mestského parku uvažuje v doporučenej alternatíve napojenie na Štefánikovu ulicu pravým odbočením. Návrh predpokladá predĺžiť dnešné niku pre MHD do samostatného odbočovacieho pruhu s vyústením komunikácie pri dnešnom vjazde do areálu mestského kúpaliska.

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: