Kunsthalle-reko                        Byty Idanská

Otvorenie                                                    17.07.2013